ANBI gegevens:

 Naam instelling

 Wereldwinkel Made

 RSIN/fiscaal nummer

 805086316

 Vestigingsadres

 Marktstraat 24a   4921 BG   Made

 Telefoonnummer

  0162-687472

 E-mail adres (penningmeester)

 

 IBAN                                     

 NL25 RABO 0150 6211 08

 ANBI-status                          

  Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie,Visie & Doelstellingen:                             

Missie:

Onze Wereld Winkel vindt dat de wereldhandel moet veranderen. Met de verkoop van onze producten laten wij zien dat FAIR TRADE (eerlijke handel) mogelijk is.

Fair Trade door een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op:

 • dialoog
 • transparantie
 • respect voor de mens (geen slaven- en kinderarbeid)
 • milieu
 • duurzaamheid

De producent (sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken) kunnen door de verkoop van hun producten een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Een leven waar in zij recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. Gelijke behandeling van man en vrouw. Door een langdurige relatie met (gecertificeerde) importeurs zijn zij verzekerd van een continuïteit van hun handel. De wereldhandel moet dus veranderen. zodat producenten die kans ook echt krijgen. 

 

Visie:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand.

Wij zijn en blijven lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Onze Wereldwinkel verkoopt (85% of meer) authentieke Fair Trade producten, met een hedendaags tintje, uit ontwikkelingslanden.

Wij verkopen daarnaast ook een klein deel niet Fair Trade producten. Wij streven ernaar dat dit randassortiment maximaal 15% (van de totale inkoopwaarde) van het artikel assortiment bedraagt. Deze producten hoeven niet te voldoen aan de Fair Trade criteria. Het zijn producten van goede doelen die het assortiment logisch aanvullen bv. kookboeken bij food producten of wereldmuziek. Op dit moment zijn dat: wenskaarten van Floris, de Dopper en enkele artikelen van Stichting Bondgenoot.

Wij gaan ons profileren als FAIR TRADE CADEAUWINKEL voor “de speciale momenten van het leven”. De modules zijn: Zwangerschap & Baby, Geluk, Liefde en Herinneringen. Deze nieuwe ontwikkeling betekent voor onze doelgroep een nog betere herkenning als cadeauwinkel en biedt hen een nog betere afstemming van het artikelbestand.

 

Doelstelling, planning en prioriteiten:                           

Onderstaande doelstellingen worden gefilterd uit de SWOT analyse (zie Beleidsplan 2017).

 • Verbeteren van het financieel resultaat
  • doel minimaal 35% bruto winstmarge handhaven
  • omzetverhoging jaarlijks 3%
 • Verbreden van de doelgroep
  • afstemmen assortiment
  • inzet promotiemiddelen
  • aanpassen gebruik schapruimte
 • Optimaliseren vrijwilligersbeleid
  • deskundigheidsbevordering
  • aandacht houden voor interne communicatie
  • optimaliseren managementtaken
  • verjonging bij bestuur en vrijwilligers
 • Professionaliseren van de huidige bedrijfsvoering
  • optimaal gebruik van automatisering (sturen op cijfers)
  • planmatig werken
  • beleidsplan, inkoopplan  en verkoopplan actueel houden

 

Actueel beleidsplan:

Het gehele Beleidsplan 2017 is hier te vinden.

 

Samenstelling/Functies van het bestuur:

BESTUUR:

Ricus Tiekstra                                  Voorzitter (sinds februari 2017)

Gerard Thijssen                                Secretaris/Inkoper

Kees Segeren                                    Penningmeester

Elly de Jong                                      Inkoop

Liesbeth Noppert                              Lid

Yvonne Voogt                                   Lid

Er is naast het bestuur een 24-tal vrijwilligers die de winkeldiensten vervullen.

Daarnaast is er 1 niet-winkeldienstdraaiende vrijwilliger.

 

Beloningsbeleid:

Niemand van de vrijwilligers (waaronder het bestuur) ontvangt salaris, vacatiegeld of enige andere financiële vergoeding. In Wereldwinkel Made wordt uitsluitend onbetaald vrijwilligerswerk verricht.

Om waardering voor vrijwilligers tot uiting te brengen is er jaarlijks een uitje, een kerstpakket en een nieuwjaarsbijeenkomst (totale kosten omstreeks € 1000 per jaar, dat is € 40 per persoon per jaar).

 

Verslag:

Het gehele Jaarboekje 2016 is hier te vinden.

 

Financiële huishouding:

 

Verlies- en winstrekening 

2016

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting

2018

 

         

vrijwilligerskosten

1837

1037

1550

1550

1550

huisvestingskosten

1171

1315

1875

1850

1850

exploitatiekosten

2486

2247

3300

3025

3025

contributie LvWW en fee

2637

1712

2800

2800

2800

administratiekosten

2612

2140

1950

1950

1950

diverse kosten

1042

1308

1011

735

685

diverse baten

-1138

-975

-530

-530

-530

afschrijvingen

1751

1530

2130

2110

1723

reserveringen

   

1000

1000

1000

TOTAAL LASTEN

12398

10314

15086

14490

14053

           

verkoop laag

12616

10559

     

verkoop hoog

23643

24744

     

TOTAAL VERKOPEN

36259

35304

43104

38468

39622

inkoop winkelvoorraad

22887

21610

     

mutatie voorraad

1085

1095

     

INKOPEN + MUTATIES

23972

22705

     

WINST OP OMZET

12287

12599

15086

13464

13868

           

RESULTAAT BOEKJAAR

-111

2285

0

-1026

-185

           

WINST IN % VAN INKOOP

33,9

35,7

35,0

35,0

35,0

 

BALANS  2016

BEGIN-BALANS

EIND-BALANS

materiële vaste activa

57983

56453

deelnemingen

100

0

liquide middelen

10181

11234

tussenrekeningen

1143

807

vorderingen

2278

2275

voorraadrekeningen

13776

12827

lopende schulden

-9491

-5340

EIGEN VERMOGEN

75971

78256

     

Verloop vermogen in 2016

 

1 januari 2016

 

75971

financieel resultaat 2016

 

2285

31 december 2016

 

78256

 

TOELICHTING OP DE JAARCIJFERS:

De cijfers zijn opgesteld door de penningmeester en in bestuursvergaderingen toegelicht en goedgekeurd. De jaarrekening is gecontroleerd en in orde bevonden door Nieuwkoop Advies & Administratie uit Raamsdonksveer. In een vrijwilligersbijeenkomst worden begroting, jaarrekening en balans ook besproken.

 

Begroting 2017 en begroting 2018:

Vrijwilligerskosten: Die bestaan uit cursuskosten, kantinekosten en overige vrijwilligerskosten. Vrijwilligers werken belangeloos in onze winkel en daarom is er een nieuwjaarsreceptie, een jaarlijks uitje en een kerstpakket. Dat wordt allemaal heel bescheiden gehouden. Die kosten vallen allemaal onder overige vrijwilligerskosten, samen met de vergaderkosten. We verwachten dat deze kosten de komende jaren weinig zullen veranderen.

Huisvestingskosten: De onderhoudstoestand is goed, we verwachten geen bijzondere kosten en kunnen deze door vrijwilligerswerk gewoonlijk beperkt houden.

Exploitatiekosten: De belangrijkste kostenpost is energie. Met een nieuwe cv installatie een nieuwe energieleverancier en zachte winters hopen we met de begrote bedragen toe te komen.

Heffing eigen organisatie: De fee is gebaseerd op de omzet. We hopen dus dat deze kosten te laag zijn geraamd.

Administratie- en kantoorkosten: Hier maakt de post kassa, computer en internet het leeuwendeel van uit. Bij overgang naar K3 kassa-automatisering zouden deze kosten nauwelijks mogen stijgen.

Diverse kosten: Hoofdzakelijk derving voorraad en kosten bank.

Diverse baten: Schatten we zo in.

Afschrijvingen: De laatste jaren zijn de afschrijvingen aanzienlijk gedaald omdat de computerapparatuur is afgeschreven, net als de inventaris en het boekhoudprogramma. Door de overgang naar K3-kassa-automatisering (in mei? 2017?) zal daarvoor weer een afschrijvingsbedrag verschijnen.

Omzet en rendement:

De prognose van de winst is gebaseerd op de verwachte omzet. We hebben de omzet van 2015 als basis genomen en hopen jaarlijks een omzetstijging van 3% te realiseren. Volgens de normen van de Landelijke Vereniging is de winst ongeveer 35% van de inkoop en dat is bij ons al jarenlang zo.

We verwachten in 2017 een verlies van € 1176 en in 2018 een verlies van € 185.

 Toelichting bij de jaarcijfers van 2017.
In 2017 heeft Wereldwinkel Made dankzij de inzet van alle vrijwilligers de kosten in de hand weten te houden. De uitgaven zijn dan ook grotendeels in lijn met verleden en met begroting.
Eind 2017 is overgeschakeld op een nieuw kassaprogramma. Vanwege voortdurende problemen bij de introductie van het beoogde kassaprogramma is later dan voorzien overgegaan en werd het een ander programma dan oorspronkelijk gepland. Ingebruikname ging zonder veel problemen.
De aanschaf van de hardware werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Rabo Projectenfonds. De komende jaren zullen we daardoor een beperkte stijging van afschrijvingen zien.
De abonnementskosten voor het kassaprogramma en voor de betaalautomaat zijn lager dan bij de oorspronkelijke keuze zou zijn geweest.
Helaas was er in 2017, ondanks de inzet van alle vrijwilligers, een lagere omzet dan voorgaande jaren. Het omzetverlies lag voor een belangrijk deel bij op-rekeningklanten.
De vermogenspositie van Wereldwinkel Made is gezond.

 

Jaarrekening 2017 en Begroting 2018

 

 Rekening 2016

Rekening 2017

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

vrijw.kosten

1037

1557

1550

1550

1550

huisv.kosten

1315

1375

1850

2050

2050

expl.kosten

2247

3747

3025

2325

2325

LV en fee

1712

1008

2800

2100

2100

adm. en kant.

2140

1534

1950

1450

1450

div. kosten

1308

519

735

1185

655

div. baten

-975

-1882

-530

-520

-120

afschr.

1530

1681

2110

1723

1620

TOTAAL LASTEN

10314

9538

13490

11863

11630

verkoop laag

9255

8247

verkoop laag op rek.

1305

938

verkoop hoog

22957

20697

verkoop hoog op rek.

1788

1015

TOTAAL VERKOPEN

35304

30898

38468

35000

35000

inkoop winkelvoorraad BTWlg

8968

-6870

inkoop winkelvoorraad BTWhg

12642

-11526

mutatie voorraad laag

-856

-363

mutatie voorraad hoog

1951

-966

INKOPEN + MUTATIES VOORRAAD

22705

-19725

WINST OP OMZET

12599

11173

13464

12250

12250

WINST IN % VAN INKOOP

36

36

35

35

35

FINANCIEEL RESULTAAT BOEKJAAR

2285

1635

-26

387

620

BALANS 2017

BEGIN-BALANS

EIND-BALANS

materiële vaste activa

56453

58146

liquide middelen

11234

9704

tussenrekeningen

807

810

vorderingen

2275

2299

voorraadrekeningen

12827

11262

lopende schulden

-5340

-2354

fust

25

EIGEN VERMOGEN

78256

79891

Verloop vermogen in 2017

beginvermogen

78256

resultaaqt boekjaar

1635

eindvermogen

79891